X

אזעקה קוית קפטן 6

מערכת אזעקה לבית , קפטן-6 הינה מערכת אזעקה יעילה ומקצועית לשישה אזורים, המתאימה להתקנה בשוק המסחרי והביתי. לוח הבקרה של קפטן-6 מאופיין בידידותיות רבה למתקין ולמשתמש, ומאפשר נוחות בהתקנה ופשטות בתפעול.

מערכת קפטן-6 כוללת את שיטת התקשורת הייחודית של חברת פימא: תקשורת קווית, אלחוטית וסלולרית אינטגרלית.

מאפייני המערכת

שישה אזורי הגנה ושתי יציאות עזר הניתנות לתכנות
שני מדורים אמיתיים, כולל מספר מנוי שונה לכל מדור
פתרון מקיף למניעת אזעקות שווא
חסינות RFI ברמה גבוהה
תקשורת קווית , אלחוטית וסלולרית למוקד ברמת אזור
שילוב של משדר רדיו/ סלולרי קטן ממדים – בתוך קופסת הבקרה
תכנות משדרי רדיו וסלולר ישירות מיחידת ההפעלה
אפשרות לתכנות מהיר באמצעות תכנת (PRG-22) עם עד 4 תוכניות שונות
תכנות עד תשע פונקציות שונות במסך אחד
רישום מפורט בזיכרון של אירועים אחרונים עם תאריך שעה
ניתן לתכנת את מספר השידורים הנשלחים במשדר האלחוטי
דיווח לשתי תחנות מוקד בעלות שני מספרי טלפון, פורמט, ומספר מנוי שונים
הגנת קו עם שני נגדי סוף קו המאפשרת התראה על קצר ונתק גם כאשר המערכת כבויה
יתרונות למתקין ולמשתמש

תצוגת מצב שישה אזורים מלאה; כל המידע במבט אחד בלוח המקשים הכותב
בדיקת קו טלפון רציפה ודיווח במשדר על ניתוק בקו הטלפון
דריכה אוטומטית בשעה שתוכנתה מראש
אפשרויות הפעלה מגוונות – קוד / שלט / מפתח
אפשרות האזנה מרחוק באמצעות יחידת מיקרופון
10 קודים שונים (קוד ראשי, שמונה קודי משתמש וקוד קצר)
חייגן מנויים ל-3 מספרי טלפון שונים
הפעלה מלאה או חלקית
3 מקשי חירום: מצוקה / שוד / אש
אפשרות נטרול אזורים בעזרת קוד משתמש קבלת הודעה מוקלטת באמצעות כרטיס הודעה
לוחות מקשים נתמכים

לוחות מקשים כותבים (LCD)
לוחות מקשים נוריות (LED)
לוח מקשים אנטי-וונדאלי
ניתן לחבר למערכת עד 8 לוחות מקשים.

תכנות

ניתן להתקין את מערכת הקפטן ולתכנתה בקלות בעזרת מגוון של שיטות וכלים, כמו הטענה מרחוק, הטענה מקומית, תכנת מהיר ועוד.

נגישות